Sucessão discipular

 

Senhor Sri Krsna
Senhor Sri Krsna
Senhor Brahma
Senhor Brahma
Sri Narada Muni
Sri Narada Muni
Srila Vyasa
Srila Vyasa
Sri Madhvacarya
Sri Madhvacarya
Padmanabha
Padmanabha
Nrihari
Nrihari
Madhava
Madhava
Akshobhya
Akshobhya
Jaya Tirtha
Jaya Tirtha
Jnanasindhu
Jnanasindhu
Dayanidhi
Dayanidhi
Vidyanidhi
Vidyanidhi
Rajendra
Rajendra
Jayadharma
Jayadharma
Purushottama
Purushottama
Brahmanya Tirtha
Brahmanya Tirtha
Vyasa Tirtha
Vyasa Tirtha
Laksmipati
Laksmipati
Madhavendra Puri
Madhavendra Puri
Sri Isvara Puripada
Sri Isvara Puripada
Nityananda Prabhu
Nityananda Prabhu
Advaita Acharya
Advaita Acharya
Sri Caitanya Mahaprabhu
Sri Caitanya Mahaprabhu
Sanatana Gosvami
Sanatana Goswami
Srila Rupa Gosvami
Srila Rupa Goswami
Svarupa Damodara
Svarupa Damodara
Sri Raghunatha Gosvami
Sri Raghunatha Goswami
Srila Jiva Gosvami
Srila Jiva Goswami
Sri Krsnadas Kaviraja Gosvami
Sri Krsnadas Kaviraja Goswami
Narottama Dasa Thakura
Narottama Dasa Thakura
Srinivasa Acarya
Srinivasa Acarya
Srila Syamananda Prabhu
Srila Syamananda Prabhu
Sri Vishvanatha Cakravati Thakura
Sri Vishvanatha Cakravati Thakura
Sri Baladeva Vidyabhusana
Sri Baladeva Vidyabhusana
Sri Jagannatha dasa Babaji
Sri Jagannatha dasa Babaji
Sri Sacidananda Bhaktivinoda Thakura
Sri Sacidananda Bhaktivinoda Thakura
Srila Gaurakisora Dasa Babaji Maharaja
Srila Gaurakisora Dasa Babaji Maharaja
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami
Srila Bhakti Prajnana Kesava Goswami

 

Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Srila Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja
Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaja
Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja